Hình thức hợp tác với Vi-Mart để cổ phần hóa dự án Siêu thị/Trung tâm thương mại

Đây là hình thức đầu tư mua cổ phần được chia nhỏ theo suất của các dự án mở Siêu thị/TTTM tiền khả thi do Đối tác chiến lược/Cổ đông lớn hoặc Trung tâm VMsetup đề xuất, trong đó cả hai bên sẽ cam kết góp đủ số vốn tối thiểu bằng tiền mặt theo quy định của pháp luật và trở thành cổ đông phổ thông để đảm bảo dự án đi vào hoạt động, số cổ phần còn lại sẽ được chào bán để thu hút vốn. Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần sẽ trở thành cổ đông ưu đãi và có quyền mua, bán, chuyển nhượng cổ phần bất cứ lúc nào.