Hình thức Liên doanh với Vi-Mart mở Cửa hàng/Siêu thị/Trung tâm thương mại

Đây là hình thức liên doanh có ít nhất 03 người được đứng tên đại diện phần vốn góp (tương tự mô hình Công ty TNHH nhiều thành viên), trong đó Đối tác 1 góp 50%-70% vốn, Đối tác 2 góp mặt bằng và 30%-50% vốn, còn đơn vị chủ quản Vi-Mart góp từ 10%-30% vốn (là một phần hoặc toàn bộ chi phí gói setup trọn gói bao gồm trang thiết bị, bản quyền thương hiệu, nguồn hàng giá gốc, công nghệ & giải pháp, quy trình nghiệp vụ, đội ngũ nhân viên, …).

Tỉ lệ góp vốn đầu tư cụ thể sẽ do HĐQT/Cổ đông Vi-Mart phê duyệt dựa trên hồ sơ dự án kinh doanh khả thi do Trung tâm VMsetup tiến hành khảo sát, phân tích, lập và đề xuất.

.