Tích hợp các giải pháp QLKD theo chuỗi trên nền tảng VMsolution 4.0, hỗ trợ mở chuỗi với số vốn = 0