https://vi-mart.vn/vi-mart-le-trong-tan-ha-noi/
https://vi-mart.vn/thong-bao-chuong-trinh-tri-an-va-cham-soc-khach-hang-than-thiet-vi-mart-nang-hang-the-bac-vang-kim-cuong/
https://vi-mart.vn/acbs-chinh-thuc-la-don-vi-tu-van-phat-hanh-co-phieu-vi-mart-len-thi-truong-chung-khoan-viet-nam/